SB Midi The reliable midrange model

Power output: 150 kW to 800 kW